Skip to main content
Uncategorized

Letland

By 30/06/2021No Comments

ENGLISH BELOW

Een Verhaal In Letland

Letland 1330910 meter

“Aan de andere kant van Europa had mijn overgrootvader in Letland een vergelijkbaar verhaal. Hij bevond zichzelf midden in een strijd van twee kanten.

In de tweede wereld oorlog op, 16 juni 1940, stelde de Sovjet Unie de Letse regering een ultimatum en eiste dat zij ontslag zou nemen en een onbeperkt aantal Sovjettroepen in Letland zou toelaten. Zo werd Letland door de Sovjet Unie binnengevallen uit het oosten. Terwijl de bedoelingen van de Sovjet Unie best goed waren, het gevecht aangaan tegen Hitler, stond Letland gewoonweg, ‘in de weg’.

Een jaar later, in de zomer van 1941, viel Duitsland Letland binnen uit het westen omdat Duitsland Letland niet als een vrije en onafhankelijke staat beschouwde, maar als een bezet gebied van de Sovjet-Unie.

Mijn overgrootvader moest toekijken hoe zijn land van twee kanten werd binnengevallen, en werd gedwongen in beide richtingen te schieten om zijn huis te beschermen. Later is hij voor zijn verzet naar een strafkamp in de zogenaamde Goelagarchipel gestuurd. Gelukkig overleefde hij dit kamp en kon hij naar huis terugkeren om daar zijn bestaan op te bouwen en een gezin te stichten.

Zijn naam was Augusts Dābols.”

—–

A Story In Latvia

Latvia 1330910 meters

“On the other side of Europe, my great-grandfather had a similar story in Latvia. He found himself in the midst of a two-way battle.

In the Second World War on June 16, 1940, the Soviet Union issued an ultimatum to the Latvian government and demanded that they would resign and an unlimited number of Soviet troops would allow in Latvia. For example, Latvia was conquered by the Soviet Union invaded from the east. While the intentions of the Soviet Union were quite good, going into battle against Hitler, Latvia simply stood “in the way.”

A year later, in the summer of 1941, Germany invaded Latvia in from the west because Germany does not like Latvia considered a free and independent state, but as an occupied territory of the Soviet Union.

My great-grandfather had to watch his country of two sides was invaded, and was forced into both shooting directions to protect his home. later is for his resistance to a penal camp in the so-called Gulag Archipelago sent. Luckily he survived this camp and could he return home to start his life there? build and start a family.

His name was Augusts Dabols”